NLHydrogen 20-09-2023

Doorpakken na Prinsjesdag 2023: NLHydrogen roept op tot voortvarende uitvoering van het klimaatpakket 

Beeld: ministerie EKZ

NLHydrogen is blij met de voortzetting van het ambitieuze klimaatbeleid van het demissionaire kabinet. Nu de plannen ook in de Rijksbegroting staan, gepresenteerd door de Koning op Prinsjesdag, kunnen er concrete stappen worden gezet. NLHydrogen roept de Kamer op om de begroting met bijhorend beleid te steunen en snel over te gaan naar de uitvoeringsfase. Mede met het oog op de grote verduurzamingsopgave waar sectoren als de industrie en de mobiliteit voor staan.

Tegelijk met de begroting zijn ook de hoofdlijnen van de Klimaat- en Energieverkenning 2023 gepresenteerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL voorziet een daling van de CO2-emissies, waaronder een groter verwachte daling van de emissies uit de industrie en de mobiliteit dan eerder werd geschat. Waar in de verkenningsfase van vorig jaar voor 2030 nog uitgegaan werd van maximaal 43 Mton aan industriële CO2-emissies is dit nu gedaald tot maximaal 37 Mton. Expliciet benoemt het PBL de inzet van groene waterstof in de industrie als een oorzaak van deze mooie emissiedaling.

Begrotingen ministeries

De basis van dit verwachte succes is een breed voorgenomen beleidspakket. De begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt een nieuwe subsidieregeling. Hierin wordt de aanschaf van waterstofvoertuigen en de ontwikkeling van waterstoftankstations aan elkaar wordt gekoppeld. 

De begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevat aan kasuitgaven voor 2024 bijna 400 miljoen voor waterstof-IPCEI projecten en ook bijna 400 miljoen voor de nieuwe Opschalingsregeling Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE). Mede door OWE zal de elektriciteitsvraag fors toenemen, met mogelijk maar liefst 40 TWh meer dan nu het geval is. Dit vraagt weer om middelen rond bijvoorbeeld netinfrastructuur.

Stap dichter bij realisatie klimaatambities  

De gepresenteerde begroting is positief, net als de doorrekening van verwachte effecten. De Kamer moet de begrote middelen en het voorgenomen beleid nog wel vaststellen en de uitvoering ter hand nemen. Voor de voorgenomen investeringsbeslissingen van bedrijven is deze uitvoering van beleid essentieel.