NLHydrogen 10-07-2023

Het klimaat is niet demissionair

Photo by op23 on Unsplash

Om de klimaatdoelen te halen, de Nederlandse economie toekomstbestendig te houden en in de voorhoede van de waterstofontwikkelingen te komen, pleit NLHydrogen ervoor dat de Klimaatwet, het Klimaatfonds, het volledige (aanvullend) klimaatpakket en de randvoorwaarden hiervoor als niet-controversieel beschouwd worden. Het kabinet is demissionair, maar de klimaatverandering is dat allerminst. Het klimaat wacht niet en de uitvoering van de energie- en grondstoffentransitie is nu nodig. Waterstof en waterstofdragers spelen hierin – naast andere verduurzamingsroutes – een essentiële rol.

De val van het vierde kabinet Rutte luidt een periode van onzekerheid in. Het klimaatbeleid zou hier niet onder moeten lijden. Het kabinet Rutte IV heeft op het gebied van waterstof vele goede zaken in gang gezet. Zo zijn er diverse beleidsmaatregelen geïnitieerd om de productie van waterstof op te schalen, is het eerste serieuze project om waterstofimport te bevorderen aangekondigd, zijn er voorbereidingen getroffen om de vraag naar waterstof te stimuleren en gaat de eerste schop voor de waterstofinfrastructuur binnenkort in de grond.  Bovendien heeft de Tweede Kamer ingestemd met de inrichting van het Klimaatfonds. Hiermee kan het klimaatpakket daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Talloze bedrijven bereiden in lijn hiermee grote investeringsbeslissingen op korte termijn voor, gericht op de grootschalige toepassing, productie en import van waterstof. Deze beslissingen zijn cruciaal voor het halen van de klimaatdoelen en tegelijk bouwen we hiermee aan onze economie van de toekomst. Het gaat vaak om investeringen die raken aan het primaire proces van de betreffende bedrijven, die in de meeste gevallen vele honderden miljoenen euro’s omvatten. Een onzeker speelveld kan ertoe leiden dat deze bedrijven – met hun hoofdkantoren niet zelden buiten Nederland – beslissingen uitstellen.  

De Tweede Kamer staat nu voor de keuze welke dossiers al dan niet controversieel worden verklaard. Omstreden of gevoelige onderwerpen zullen niet worden behandeld en aan het volgende kabinet worden overgelaten. Om de klimaatdoelen te halen, de Nederlandse economie toekomstbestendig te houden en ervoor te zorgen dat wij in de voorhoede van de waterstofontwikkelingen zitten, pleit NLHydrogen ervoor dat de Klimaatwet, het Klimaatfonds, het volledige (aanvullend) klimaatpakket en de randvoorwaarden hiervoor als niet-controversieel beschouwd worden. Het kabinet is demissionair, maar de klimaatverandering is dat allerminst. Het klimaat wacht niet en de uitvoering van de energie- en grondstoffentransitie is nu nodig. Waterstof en waterstofdragers spelen hierin – naast andere verduurzamingsroutes – een essentiële rol.   

NLHydrogen verzoekt, namens de aangesloten leden uit de gehele waterstofsector in Nederland, dringend om minimaal het volgende beleid zonder pauze of herziening uit te voeren:  

  1. De tijdige implementatie van Europese regelgeving en verbonden doelstellingen (e.g. RED III, Gaspakket, etc.);  
  1. De verschillende (bestaande en toegezegde) stimuleringsmaatregelen en -instrumenten voor waterstof. Dit betreft de verankering van de raffinageroute, de maatwerkafspraken, de ombouw van gascentrales naar waterstof, evenals andere stimuleringsmaatregelen voor de opschaling van beschikbaarheid (i.e. lokale productie en import), vraag, toepassingen (i.e. industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving) en infrastructuur voor waterstof. Het aangekondigde instrumentarium voor hernieuwbare energie speelt hierin een belangrijke rol;  
  1. De ontwikkeling en verdere uitbouw van energie-infrastructuur. Dit betreft zowel elektriciteits- als waterstofinfrastructuur. Het waterstofnetwerk en -aansluitingen zijn cruciaal voor bedrijven in het hele land om hun verduurzamingsdoelstellingen te halen. Hierbij is ook de uitrol van wind op zee onmisbaar;  
  1. Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Elektrolysers dragen bij aan de Nederlandse klimaat- en energiedoelstellingen. Het nettarievenonderzoek dat in het kader van het LAN plaatsvindt en de besluitvorming over de aanpassing van de tarievensystematiek (i.e. lagere tarieven) voor elektrolyse en waterstofopslag dient voortgezet te worden;  
  1. Snellere vergunningverlening voor waterstofprojecten. Hierbij is het ook belangrijk dat er duidelijkheid komt over onder meer de opslag van waterstofdragers zoals ammoniak.   

NLHydrogen blijft de komende maanden namens de waterstofbedrijven met de ministeries in gesprek over de vormgeving en uitvoering van een effectief klimaatinstrumentarium. Voor een missionair klimaatbeleid.