Veiligheid
Ons werk rondom veiligheid (WVIP) header afbeelding

Ons werk rondom veiligheid (WVIP)


Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

Het werk van NLHydrogen rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). We hebben dit programma als NLHydrogen samen met industriële partijen, TKI Gas, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en J&V geïnitieerd. Doel is te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het toepassen van waterstof. We werken nu samen met ruim 30 partijen waaronder industriële partijen, kennisinstituten, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), RWS, lokale overheden waaronder Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s.

Doelstelling

Het WVIP heeft als doelstelling de brede introductie van waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk te maken en te versnellen. Dat doen we door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en risico’s te beheersen door het nemen van passende voorzorgsmaatregelen.

Hier staan we nu

De eerste stappen van het WVIP werden gezet in 2018 met financiering van RVO. Na deelname van industriële partijen en andere partners en de toekenning van een TKI-subsidie voor het gehele werkprogramma van het WVIP, vond de officiële kick-off plaats op 20 februari 2020. Er zijn werkgroepen samengesteld met stakeholders uit de gehele keten, die nu volop aan de slag zijn. Alle producten van het WVIP, zoals nieuwe handreikingen en protocollen, krijgen een plek op deze website. 

Thema’s en werkgroepen

De werkgroepen binnen het WVIP houden zich bezig met de volgende thema’s:

WP1 Handreikingen voor vergunningverlening

We zorgen voor handreikingen die de vergunningverlening overal in het land zo eenduidig mogelijk maken. Dit vergemakkelijkt en versnelt het proces van vergunningverlening, voor zowel bestuurders en ambtenaren als voor de aanvragers. Lees verder. Het aanbieden van waterstof bij tankstations vraagt om inzicht in de risico’s. Daartoe is een zogenaamde HAZID-studie (HAZard IDentification) uitgevoerd. Lees verder.

WP 2 Risicobeheersing en incidentbestrijding

We zorgen ervoor dat hulpdiensten maar ook professionals die werken met waterstof alle informatie hebben om het werk veilig en adequaat te kunnen uitvoeren. En te weten wat te doen in het geval van nood. Lees verder

WP 3 Wet- en regelgeving en beleid

We doen aanbevelingen voor het aanpassen van bestaande regels en het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving en beleid. Lees verder. Het aantal tankstations dat waterstof aanbiedt, neem snel toe. Deze ontwikkeling vraagt uiteraard om een goede informatievoorziening voor en begeleiding van alle partijen, lees verder.

WP 4 Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof

We inventariseren de mogelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof. Op basis daarvan stellen we vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om waterstof klein- en grootschalig te kunnen toepassen. Lees verder. Met een bredere toepassing van waterstof neemt ook het transport ervan toe. WVIP heeft hiervoor een aantal documenten gemaakt, gericht op transport. Lees verder.

WP 5 Risicoanalyse voor gebruik van waterstof

Voor lokale productie, transport, waterstoftankstations, stationair gebruik, bunkering en gebruik van installaties, voeren we risicoanalyses uit. Daarvoor gebruiken we de HAZID-onderzoeksmethode. Zoals voor waterstoftransport: Lees verder. En specifiek voor waterstoftankstations: Lees verder.

WP 6 Lessons learned uit (internationale) projecten 

We inventariseren en analyseren relevante projecten en onderzoeken in binnen- en buitenland – zowel gepland, lopend als uitgevoerd. De lessons learned daaruit nemen we mee in al onze activiteiten.

Visualisatie thema’s

Contact

Wilt u meer weten over het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma? Stuur een e-mail.