Veiligheid
Overzicht publicaties header afbeelding

Overzicht publicaties

Het WVIP heeft als doelstelling de brede introductie van waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk te maken en te versnellen. Dat doen we door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en risico’s te beheersen door het nemen van passende voorzorgsmaatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van al onze publicaties verdeeld over de verschillende werkpakketten.

WP 1 Handreikingen voor vergunningverlening

We zorgen voor handreikingen die de vergunningverlening overal in het land zo eenduidig mogelijk maken. Dit vergemakkelijkt en versnelt het proces van vergunningverlening, voor zowel bestuurders en ambtenaren als voor de aanvragers. 

 • WP1 Vergunningproces waterstoftankstations

  Deze leidraad is zowel bedoeld voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die zich bezighouden met planvorming, ruimtelijke ontwikkeling en milieuadvisering als voor initiatiefnemers van waterstoftankstations.

 • WP1 Leidraad mobiele opslag bij een waterstoftankstation

  Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations gericht op gemeenten die vergunningen moeten afgeven

 • WP1 Leidraad verplaatsbaar waterstoftankstation

  Deze leidraad is opgesteld om kennis en praktijkervaring rondom het inpassen van waterstoftankstations in bestemmingsplannen op een rij te zetten.

 • WP1 Leidraad lokale productie van waterstof bij een waterstoftankstation

  Deze leidraad gaat in op de milieuwet- en regelgeving voor lokale kleinschalige productie bij een tankstation en is zowel bedoeld voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die zich bezighouden met planvorming, ruimtelijke ontwikkeling en milieuadvisering als voor initiatiefnemers die lokaal waterstof willen produceren.

 • WP1 Leidraad inpassing waterstoftankstations in bestemmingsplannen

  Deze leidraad is opgesteld om kennis en praktijkervaring rondom het inpassen van waterstoftankstations in bestemmingsplannen op een rij te zetten. De leidraad geeft uitleg over huidige wet- en regelgeving bij bestemmingsplannen en specifiek voor het onderdeel milieuzonering,

 • WP1 Leidraad waterstoftankstations en de Omgevingswet

  In deze handreiking wordt ingegaan op de regels die gaan gelden voor waterstoftankstations en lokale productie op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

 • WP1 Handreiking vergunningverlening kleinschalige waterstofelektrolyse

  In deze handreiking wordt ingegaan op de regels voor elektrolyse van waterstof. Het gaat om de regels die gaan gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. De nadruk ligt op de milieuregels in het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan. De handreiking biedt een handvat voor het stellen van aanvullende eisen.

WP 2 Risicobeheersing en incidentbestrijding

We zorgen ervoor dat hulpdiensten maar ook professionals die werken met waterstof alle informatie hebben om het werk veilig en adequaat te kunnen uitvoeren. En te weten wat te doen in het geval van nood.

 • WP 2 Tabel Risicobeheersing – Incidentenbestrijding

  In dit document worden maatregelen beschreven om een incident met waterstof te voorkomen (risicobeheersing) en maatregelen om een incident met waterstof te beheersen (incidentbestrijding). De maatregelen zijn gebaseerd op geloofwaardige incidentscenario’s in de keten productie, transport/distributie, opslag, overslag en gebruik.

 • WP2 Handreiking veilige leefomgeving: waterstofaggregaten

  Deze leidraad is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij (de ontwikkeling van) waterstofprojecten in de gebouwde omgeving waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine hoeveelheden waterstof. Bij het opstellen van de leidraad is het gebruik van waterstofaggregaten als voorbeeld genomen.

 • WP2 Aandachtskaart waterstof (drukvaten) voor hulpverleners

  Dit document bevat een aandachtskaart op het gebied van waterstof. Aandachtskaarten worden door de brandweer gebruikt om tijdens een uitruk snel relevante informatie te krijgen over een specifiek onderwerp waar zij bij hun inzet mee te maken krijgen.

 • WP2 Lessons Learned waterstofincidenten

  Dit document beschrijft de resultaten van het onderzoek dat WP2 heeft gedaan naar de opgedane ervaringen bij de bestrijding van waterstofincidenten.

WP 3 Wet- en regelgeving en beleid

We doen aanbevelingen voor het aanpassen van bestaande regels en het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving en beleid. 

 • WP3 Inventarisatie – veilig lossen van trailers met gecomprimeerde waterstof

  Dit document vormt onderdeel van het WVIP (Waterstof Veiligheid en Innovatieprogramma) en heeft betrekking op het onderwerp veilig lossen van transportmiddelen (trailers) met gecomprimeerde gasvormige waterstof (UN1049). Deze inventarisatie is bedoeld als input voor het opstellen van een handreiking (of technical report) en uiteindelijk een richtlijn of standaard (buiten huidige scope).

WP 4 Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof

We inventariseren de mogelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof. Op basis daarvan stellen we vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om waterstof klein- en grootschalig te kunnen toepassen.

 • WP4 Softwarepakketten externe veiligheidsrisico’s

  In dit document wordt de kennisvraag behandeld welke softwarepakketten geschikt zijn voor het bepalen van het veiligheidscontouren voor waterstof.

 • WP4 Waterstofverbrossing bij hogedruk aardgasleidingen

  In dit document wordt de kennisvraag behandeld of (en wanneer) waterstofverbrossing een probleem is bij hogedruk aardgasleidingen.

 • WP4 Invloed procesvoering hogedrukleidingen op het faalgedrag van de leiding

  “Dit document is gericht op het duiden van de effecten van sterk fluctuerende procescondities (met name druk en in mindere mate temperatuur) op de levensduur van hogedruk pijpleidingen. Dit document gaat niet in op kunststofleidingen; de faalmechanismen kunnen en zullen deels anders zijn.”

 • WP4 Effect op de constructie

  Dit document is erop gericht om een het effect van een waterstofexplosie in een (deels) afgesloten ruimte inzichtelijk te maken ten gevolge van een lekkage van waterstof uit een voertuig welke een waterstoftank aan boord heeft.

 • WP4 Tubetrailer in schip

  Dit document is bedoeld om vast te stellen of er een harmonisatie bewerkstelligd is tussen de richtlijnen die tubetrailers certificeren voor wegtransport en de richtlijnen die zogenaamde swappable containers voor het gebruik aan boord van schepen certificeren.

 • WP4 Waterstofauto in de nabijheid van een brand

  Dit document is erop gericht om een eenduidig veiligheidsbeeld te scheppen over voertuigen die een waterstoftank aan boord hebben, met name wanneer deze voertuigen zich in (deels) afgesloten ruimtes bevinden.

 • WP4 Waterstoftank lekkage naast een elektrische laadpaal

  “Het doel van het behandelen van de kennisvraag is om een eenduidig veiligheidsbeeld te scheppen over voertuigen welke een waterstoftank aan boord hebben, met name wanneer deze voertuigen zich in (deels) afgesloten ruimtes bevinden en geparkeerd zijn naast een laadpaal en/of een ladende elektrische auto.”

 • WP4 Blusstrategie waterstof- en/of elektrische auto

  In dit document wordt de blusstrategie van een brand van waterstofauto in de open lucht uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke aandachtspunten vanwege complexe omgevingsfactoren, in dit geval de aanwezigheid van een elektrische auto.

 • WP4 Effect van gecombineerde belasting op faalkans van een tank

  In dit document wordt de lange termijn veiligheid van een (composieten) waterstoftank inzichtelijk gemaakt.

 • WP4 Berekeningen effectafstanden van waterstoffakkels

  “Dit document is bedoeld voor alle partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur en specifiek hen die geïnteresseerd zijn in effect- en risicoberekeningen van waterstoffakkels. Dit document geeft handvatten om de vragen en antwoorden die er over dit onderwerp zijn centraal te ontsluiten met het doel de waterstofveiligheid te borgen.”

 • WP4 Veiligheidsafstand overdruk waterstofexplosie

  Dit document is gericht op het duiden van de veiligheidsafstanden voor wat betreft de overdruk van een gasexplosie.

 • WP4 Ontstekingskansen, directe en vertraagde ontsteking

  In dit document wordt een duidelijk beeld gegeven van het ontstekingsfenomeen van waterstof en de kans dat ontsteking plaatsvindt.

 • WP4 Dispersiekarakteristieken van waterstof

  Dit document is erop gericht om een beeld te scheppen van de dispersiekarakteristieken van waterstof in de openlucht en in een afgesloten ruimte. Ten opzichte van veel andere gasvormige stoffen heeft waterstof een lagere dichtheid dan lucht, wat consequenties kan hebben voor het veiligheidsprotocol.

 • WP4 Deflagaratie tot detonatie transitie (DDT)

  Dit document is erop gericht om een beknopt overzicht te geven van zowel het fenomeen (gas)explosies als deflagratie-tot-detonatie transitie (DDT) en de factoren die daar invloed op hebben.

 • WP4 De invloed van additieven op waterstofexplosies

  Dit document is erop gericht om inzicht te geven of additieven een versterkende invloed kunnen hebben op een waterstofexplosie.

 • WP4 Vervoer gasvormig en vloeibaar waterstof in ADR

  Dit document gaat in op de kennisvraag: Welke eisen voor waterstof volgen uit het ADR en wat zegt deze regelgeving over waterstof?

 • WP4 Transportmethoden H2 over de weg

  Dit document is bedoeld om een overzicht te geven van de methoden van wegtransport van waterstof en de daarbij komende veiligheidsrisico’s, oorzaken en beheersmaatregelen. Dit rapport geeft handvatten om de vragen en antwoorden die er over dit onderwerp zijn centraal te ontsluiten met het doel de waterstofveiligheid te borgen.

 • WP4 Wat zijn de faalwijzen bij het opslaan van vloeibare waterstof?

  Dit document is bedoeld om een overzicht te geven van de faalwijzen van de opslag van vloeibare waterstof en de daarbij komende veiligheidsrisico’s. Dit rapport geeft handvatten om de vragen en antwoorden die er over dit onderwerp zijn centraal te ontsluiten met het doel de waterstofveiligheid te borgen.

 • WP4 Inventarisatierapportage: Risico’s swappen waterstofcontainers

  Dit document is erop gericht om een overzicht te bieden van de risico’s die gepaard gaan met het swappen van containers en het duiden van welke vragen er nog beantwoord dienen te worden.

 • WP4 Inventarisatierapportage Hydrogen bunkering, guidelines, procedures en checklists

  Dit document is erop gericht om een overzicht te geven van de huidige stand van zaken aangaande de regelgeving, procedures en standaarden voor het bunkeren van waterstof.

WP 5 Risicoanalyse voor gebruik van waterstof

Voor lokale productie, transport, waterstoftankstations, stationair gebruik, bunkering en gebruik van installaties, voeren we risicoanalyses uit.

 • WP5 HAZID studie Case 1 Waterstof tankstation

  Dit document geeft, voor de specifieke situatie van een waterstof tankstation, handvatten voor de maatschappij om de vragen en antwoorden over de veiligheidssituatie rondom dit tankstation zijn centraal te ontsluiten met het doel de waterstofveiligheid te borgen.

 • WP5 HAZID studie Case 2 Waterstof transport over de weg (tube trailer)

  “Dit document geeft, voor de specifieke situatie van een waterstof tankstation, handvatten om de vragen en antwoorden over de veiligheidssituatie rondom het transport en levering van waterstof met tube trailers centraal te ontsluiten met het doel de waterstofveiligheid voor deze situatie te borgen

 • WP5 HAZID studie Case 3 Lokale productie van waterstof bij een waterstoftankstation.

  Dit document brengt de risico’s in kaart voor de specifieke situatie van lokale productie van waterstof bij een waterstoftankstation en geeft tevens aanbevelingen om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren.

 • WP5 HAZID study Case 4 Hydrogen Power Modules

  Dit document brengt de risico’s in kaart van waterstofaggregaten, en geeft aanbevelingen voor mitigatiemaatregelen met het doel de waterstofveiligheid voor deze toepassing te borgen.

 • WP5 HAZID study Case 5 Bunkering of hydrogen

  Dit document brengt de risico’s in kaart voor het bunkeren van waterstof, en geeft aanbevelingen voor mitigatiemaatregelen met het doel de waterstofveiligheid voor deze situatie te borgen.

Contact

Wilt u meer weten over het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma? Stuur een e-mail.