Veiligheid
Veiligheid – waterstofproductie en op- en overslag header afbeelding

Veiligheid – waterstofproductie en op- en overslag

Een snel toenemende vraag naar waterstof zal ingevuld worden met een snel toenemende productie; met name via elektrolyse middels elektriciteit uit zon en wind. Vervolgens zal deze waterstof ook opgeslagen worden.

Met het rapport ‘rapport Opslag en transport – Faalwijzen bij opslag vloeibare waterstof’ geeft het WVIP informatie over de veiligheidsaspecten rond de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur en specifiek de vloeibare waterstof en de opslag hiervan.

Veiligheid waterstofproductie

Met het rapport ‘Wat is de invloed van additieven op waterstofexplosies?’ geeft het WVIP informatie over de veiligheidsaspecten rond de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur en specifiek voor partijen die zich bezighouden met waterstofproductie.

Dit document gaat specifiek in op de kennisvraag wat beïnvloed de waterstofexplosie? Kunnen bepaalde additieven een versterkende invloed hebben op:

  1. brandbaarheid
  2. waarschijnlijkheid van deflagratie-tot-detonatie transitie (DDT), of
  3. hevigheid van de explosie?

Overslag binnen de scheepvaart

Met de rapporten ‘Hydrogen bunkering standards guidelines procedures and checklist’ en ‘Swappen van waterstofcontainers’ geeft het WVIP informatie over de veiligheidsaspecten rond de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur en specifiek de bunkering (overslag) van waterstof binnen de scheepvaart.

Lokale productie van waterstof

Lokale productie van waterstof vraagt om inzicht in de risico’s. Daartoe is een zogenaamde HAZID-studie (HAZard IDentification) uitgevoerd (Werkpakket 5 van WVIP). Een HAZID-studie is bedoeld om potentiële problemen en risico’s te identificeren en te evalueren (bijvoorbeeld kennislacunes in waterstofveiligheid) en om barrières te identificeren en aanbevelingen te formuleren voor passende maatregelen. Op die manier krijgt men een overzicht van alle gevaren die een ontwikkeling met zich meebrengt. In de derde studie wordt lokale productie beoordeeld en specifiek bij een waterstoftankstation: WP 5 ‘Veiligheidsaspecten en risico’s – HAZID-studie, rapportage case 3 Lokale productie van waterstof bij een tankstation.’