Veiligheid
Vergunningverlening waterstoftankstations header afbeelding

Vergunningverlening waterstoftankstations

De komende jaren wordt een forse groei verwacht van het gebruik van waterstof voor mobiliteit, dus voor onder meer auto’s, bussen en treinen. En ook de ontwikkelingen voor verwarming van woningen met waterstof gaan volop door. Voor de productie, het transport en de levering van het waterstof dat hiervoor nodig is, moeten vergunningen worden aangevraagd. Maar als een tankstationexploitant nu plannen heeft voor een waterstoftank of een woningcorporatie haar woningen wil verwarmen met waterstof, dan weten gemeenten vaak niet wat ze moeten doen.

Doordat waterstof in het publieke domein nieuw is, is er nog geen eenduidigheid in hoe met een vergunningaanvraag om te gaan. Het risico daarbij is dat er een variatie aan behandeling van de vergunningaanvraag ontstaat tussen gemeenten en regio’s. Een efficiënte en effectieve doorloop van het vergunningstraject is wenselijk. Dat lukt alleen als alle betrokkenen voldoende bekend zijn met de materie en hierbij op weg geholpen worden. Bijvoorbeeld door aan te geven welke acties op welk moment nodig zijn naar wie en welke documenten daarvoor nodig zijn.

Handreikingen voor gemeenten en tankstationexploitanten

Het WVIP onderzoekt wat nodig is om wél overal uniformiteit in vergunningverlening mogelijk te maken. Zo bleek dat er bij zowel vergunningverlenende overheden als bij aanvragers van vergunningen grote behoefte is aan handleidingen voor het gebruik van waterstof voor mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in een aantal publicaties: de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations (gericht op gemeenten die vergunningen moeten afgeven) en de Praktische handleiding vergunningproces voor waterstoftankstations (gericht op tankstationexploitanten). Van deze laatste is ook een samenvatting beschikbaar in Nederlands en Engels.

Daarnaast zijn er in 2021 vijf aanvullende documenten opgesteld:

  1. Waterstoftankstations en de Omgevingswet
  2. Vergunningverlening lokale productie waterstof bij waterstoftankstation
  3. Vergunningverlening mobiele opslag bij een waterstoftankstation
  4. Vergunningverlening verplaatsbaar waterstoftankstation
  5. Leidraad inpassing waterstoftankstations in bestemmingsplannen

Ons doel is om met deze publicaties de groei van het aantal waterstoftankstations of multi-fuelstations te versnellen.

Eenduidigheid vergemakkelijkt en versnelt het proces van vergunningverlening, voor zowel bestuurders en hun ambtelijke organisatie als voor de aanvragers. En dat verlaagt de drempel voor invoering van waterstof als veilige en betrouwbare energiedrager in de samenleving.

Over het onderwerp van vergunningverlening voor waterstoftankstations hebben we in oktober 2021 een webinar gehouden. Hier is deze terug te zien.